Ridterapi

Man tar hjälp av hästens unika egenskaper för att hjälpa människor med fysiska, psykiska eller sociala funktionshinder. Träningen kan utföras antingen med häst i t ex stallet eller ledövningar (avsutten aktivitet), körning eller genom ridning/voltige (uppsutten aktivitet) beroende på vilka mål man har med träningen. Inriktningen bestäms av individens behov och kan vara av fysiologisk, psykologisk, social eller pedagogisk art. Oftast sker positiva effekter inom samtliga kategorier.

bildterapi

Eftersom hästen kan stimulera alla människans sinnen blir träningen med häst mycket effektivt. Hjärnan fungerar som en sambandscentral och då flera sinnen stimuleras samtidigt sker en förstärkning vilket ger bättre resultat. Hästen berör dessutom människan på en ursprunglig kommunikationsnivå (kroppsspråk, sinnesförnimmelser, känslor) vilket är lättare att ta till sig än verbal kommunikation.

Hästen är både ett flock- och ett flyktdjur och lever ”här och nu”. Detta innebär att den omedelbart reagerar utifrån människans beteende, den kan därmed vara en spegel för oss själva. Hästen kan också vara en ”brygga” och medarbetare för att förbättra socialt samspel eller fungera som förtrolig kamrat. Hästar och stallmiljö kan vara en mycket lämplig aktivitet för personer som behöver tydliga sammanhang och enkla, bestämda regler. Det kan också vara så att personer med vissa funktionshinder lättare kan umgås och knyta an till hästar eller andra djur än människor. I sin tur kan det hjälpa till att förändra och utveckla beteenden som gör att dessa människor även fungerar bättre i sociala sammanhang.

bildterapi

Vid terapeutisk ridning tar man hjälp av att hästen har ett tredimensionellt rörelsemönster. När hästen skrittar överensstämmer det väl med hur en människa rör sig när man går. Under ett ridpass på 30 minuter överförs denna rörelse ca 3000 gånger till ryttaren vilket ger en frekvent men lågbelastande träning.

De flesta upplever också träningen som mycket lustfylld vilket ger ökad stimulans och motivation.

Det är lätt att anpassa svårighetsgraden på övningarna efter individens behov och förmåga. Tack vare det blir det lätt att LYCKAS! Man fokuserar på att ta tillvara personens möjligheter och förmågor istället för att se svårigheterna. Träningen kan varieras i det oändliga beroende på var och hur träningen sker, t ex med underlag, utrustning, redskap mm. Häst och utrustning skall dock alltid vara lämplig och anpassad till personen ifråga. För det mesta sker träningen enskilt när det gäller fysiologiska funktionshinder medan det vid social och pedagogisk träning även kan ske i mindre grupper.

Ridterapi/HUT passar för de flesta men naturligtvis inte för alla.